top of page
ขั้นตอนที่ 1 

สำเร็จ !! ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครครูโรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์

แนบมาในอีเมล schoolswit@gmail.com 

  1. ใบปริญญาบัตร( ถ้าได้รับแล้ว ไม่ต้องส่งข้อ 2 // แต่ถ้ายังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร ให้ส่งข้อ 2 )

  2. ใบรับรองจบ

  3. ใบแสดงผลการเรียน

  4. ใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)

  5. สำเนาบัตรประชาชน

  6. สำเนาทะเบียน

  7. รูปถ่ายหน้าตรง สุภาพ (สามารถถ่ายจากมือถือได้ )

  8. เกียตรติบัตรอื่นๆ (ถ้ามี)

 

เอกสารทั้งหมด เบื้องต้น ให้สแกน หรือ ถ่ายรูปด้วยมือถือและให้ตรวจสอบความคมชัดที่สุด

(สามารถคาดทับสำเนาถูกต้อง หรือ ไม่ก็คาดได้ ...คาดด้วยโปรแกรมจากกล้องมือถือ)

ทางโรงเรียนจะพิจารณาจากเอกสารและจะนัดสัมภาษณ์ ต่อไป

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัคร โทร 0900657594 ฝ่ายบุคลากร 

bottom of page