top of page

แบบจำนงค์

สมัครเรียนออนไลน์

ข้อมูลการศึกษา (ถ้ามี)

- สมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

- สมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ) มีผลการเรียน

  เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

-------------------------------------------

* สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีการสอบเข้าเรียน จำนวน 6 วิชา ดังนี้

1.วิชาภาษาไทย      2.วิชาคณิตศาสตร์    3.วิชาวิทยาศาสตร์   

4.วิชาสังคมศึกษา   5.วิชาภาษาอังกฤษ   6.วิชาอิสลามศึกษา

นักเรียนต้องได้คะแนน 40 % ขึ้นไป

-------------------------------------------

* การจัดสอบมี 3 รอบ 

รอบที่ 1 วันอังคาร   ที่  2   ก.พ. 2564   เวลา  08.30-10.30 น.

รอบที่ 2 วันอาทิตย์  ที่  21  ก.พ. 2564   เวลา  09.00-15.00 น.

รอบที่ 3 วันอาทิตย์  ที่  18  เม.ย. 2564   เวลา   09.00-15.00 น.

--------------------------------------------

1.ท่านสามารถดาวน์โหลด ปริ้น และกรอกใบสมัคร แล้วนำมาส่งให้ทางโรงเรียน

 

   ใบสมัครอนุบาล          ใบสมัครประถมศึกษา           ใบสมัครมัธยมศึกษา       ใบมอบตัว

 

2.หรือมารับใบสมัคร และกรอกใบสมัครได้ที่โรงเรียน

สมัครเรียบร้อย !

ขอบคุณที่ใว้ใจโรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์

การสมัครยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะกรอกใบสมัครและนำส่งสำเนาเอกสารกับทางโรงเรียน

* ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับโดยเร็ว *

bottom of page