top of page
แผนกอนุบาล ล.png
หลักสูตรอนุบาล.png
ข้อมูลครูประจำชั้น.png
ตรวจสอบนักเรียน.png
เฉพาะครูผู้สอน.png

รูปกิจกรรม

กิจวัตรประจำวันของน้องๆอนุบาล

ทัศนศึกษา61_๑๙๐๒๑๑_0079
ทัศนศึกษา61_๑๙๐๒๑๑_0018
ทัศนศึกษา61_๑๙๐๒๑๑_0102
IMG_9317
ทัศนะศึกษาสวนป๋าเปรม_๑๙๐๒๑๑_0058
ทัศนศึกษา61_๑๙๐๒๑๑_0061
ทัศนศึกษา61_๑๙๐๒๑๑_0064
ทัศนศึกษา61_๑๙๐๒๑๑_0055

ผลงานของหนู

61409170_2304536246481343_48758758906653

กิจกรรมต้อนรับ วันอีดิลฟิตรี

DSC_0690.JPG

กีฬาสี ปี 2562

67612387_2354035208198113_53586562508275

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก 

บอร์ดอนุบาล.jpg
bottom of page