แบบจำนงค์

สมัครเรียนออนไลน์

ข้อมูลการศึกษา (ถ้ามี)

arrow&v

* สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีการสอบเข้าเรียน จำนวน 6 วิชา ดังนี้

1.วิชาภาษาไทย      2.วิชาคณิตศาสตร์    3.วิชาวิทยาศาสตร์   

4.วิชาสังคมศึกษา   5.วิชาภาษาอังกฤษ   6.วิชาอิสลามศึกษา

นักเรียนต้องได้คะแนน 30 % ขึ้นไป

* การจัดสอบมี 3 รอบ 

รอบที่ 1 วันศุกร์      ที่ 14 ก.พ. 2563   เวลา  08.30-10.30 น.

รอบที่ 2 วันอาทิตย์  ที่  5  เม.ย. 2563   เวลา  09.00-11.00 น.

รอบที่ 3 วันอาทิตย์  ที่  3  พ.ค. 2563   เวลา   09.00-11.00 น.