โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์  Singhanakhon wittayanusorn school

271/8 หมู่1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280  สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

  โทร. 074-800-611 สำนักงานใหญ่ , 074-800-701 แผนกสตรี      E-mail : schoolswit@gmail.com

qN4uh5e2Wu.png
  • Facebook - วงกลมสีดำ
  • YouTube - วงกลมสีดำ
  • Google Play - ดำวงกลม
  • น้ำขึ้นน้ำลง - วงกลมสีดำ

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์ : นอบน้อมด้วยสลาม สง่างามด้วยความสะอาด

เอกลักษณ์ : โรงเรียนวิถีอิสลาม

ปรัชญา  (Philosophy)

การศึกษา สร้างคนดี มีความรู้ สู่สังคมคุณธรรม

คำอธิบายตราสัญลักษณ์โรงเรียน

1. รูปจันทร์เสี้ยว หมายถึง เครื่องมายของกาลเวลาที่มนุษย์ต้อง         ใคร่ครวญถึงการกระทำและการดำเนินชีวิตของตนเอง

2. สะพาน หมายถึง เส้นทางการแสวงหาการเก็บเกี่ยวความรู้           ประสบการณ์รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างสมดุลบนเส้นทางการ         ดำเนินชีวิต.

3. น้ำ หมายถึง ต้นกำเนิดของสรรพสิ่งมีชีวิตและการไหลเวียน        การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เพื่อการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

4. ภูเขา หมายถึง ความมั่นคงและเกียรติของผู้มีความรู้

5. หนังสือ หมายถึง ศาสตร์แห่งความรู้

6. 2551 และ 1429 หมายถึง ปีพุทธศักราชและปีฮิจเราะห์           ศักราช(ปฏิทินอิสลาม) ที่โรงเรียนเริ่มเปิดสอน

7. รัศมี หมายถึง แสงแห่งความรู้ที่ส่องไปทั่วบริเวณชุมชนสังคม

   เพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสันติ

 

อักษรย่อ ส.ว.ส.

 

สี ประจำโรงเรียน คือ  สีเขียวหมายถึงความเติบโตความสมบูรณ์