top of page

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์ : นอบน้อมด้วยสลาม สง่างามด้วยความสะอาด

เอกลักษณ์ : โรงเรียนวิถีอิสลาม

ปรัชญา  (Philosophy)

การศึกษา สร้างคนดี มีความรู้ สู่สังคมคุณธรรม

คำอธิบายตราสัญลักษณ์โรงเรียน

1. รูปจันทร์เสี้ยว หมายถึง เครื่องมายของกาลเวลาที่มนุษย์ต้อง         ใคร่ครวญถึงการกระทำและการดำเนินชีวิตของตนเอง

2. สะพาน หมายถึง เส้นทางการแสวงหาการเก็บเกี่ยวความรู้           ประสบการณ์รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างสมดุลบนเส้นทางการ         ดำเนินชีวิต.

3. น้ำ หมายถึง ต้นกำเนิดของสรรพสิ่งมีชีวิตและการไหลเวียน        การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เพื่อการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

4. ภูเขา หมายถึง ความมั่นคงและเกียรติของผู้มีความรู้

5. หนังสือ หมายถึง ศาสตร์แห่งความรู้

6. 2551 และ 1429 หมายถึง ปีพุทธศักราชและปีฮิจเราะห์           ศักราช(ปฏิทินอิสลาม) ที่โรงเรียนเริ่มเปิดสอน

7. รัศมี หมายถึง แสงแห่งความรู้ที่ส่องไปทั่วบริเวณชุมชนสังคม

   เพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสันติ

 

อักษรย่อ ส.ว.ส.

 

สี ประจำโรงเรียน คือ  สีเขียวหมายถึงความเติบโตความสมบูรณ์

logo switt.png
bottom of page