ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนาแผนปฏิบัติการโรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐาน
โดยการบริหารแบบสมดุลด้วยการวิเคราะห์แบบ SOAR :
กรณีศึกษาโรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์"
สำหรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2563

โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 

  สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

qN4uh5e2Wu.png

 copyright  swit islamic school