มอบรางวัลสำหรับนักเรียนมัธยมที่

ถือศิลอดครบในเดือนรอมฎอนเพื่อเป็น

กำลังใจ และ แรงผลักดันให้นักเรียน

โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 

  สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

qN4uh5e2Wu.png

 copyright  swit islamic school