โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์  Singhanakhon wittayanusorn school

271/8 หมู่1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280  สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

  โทร. 074-800-611 สำนักงานใหญ่ , 074-800-701 แผนกสตรี      E-mail : schoolswit@gmail.com

qN4uh5e2Wu.png
  • Facebook - วงกลมสีดำ
  • YouTube - วงกลมสีดำ
  • Google Play - ดำวงกลม
  • น้ำขึ้นน้ำลง - วงกลมสีดำ

วิสัยทัศและพันธกิจ

     โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมบนพื้นฐานอิสลามเน้นทักษะด้านภาษาก้าวทันเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม