วิสัยทัศและพันธกิจ

     โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมบนพื้นฐานอิสลามเน้นทักษะด้านภาษาก้าวทันเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม

โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 

  สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

 copyright  swit islamic school

qN4uh5e2Wu.png
  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม