วิสัยทัศและพันธกิจ

     โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมบนพื้นฐานอิสลามเน้นทักษะด้านภาษาก้าวทันเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม