top of page

โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งตอบสนองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา โดยมีเป้าหมาย “พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข” และในปีการศึกษา 2566 - 2568 โรงเรียนได้กำหนดแนวดำเนินการของโรงเรียนไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนอย่างมีความสุข เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม บนพื้นฐานวิถีอิสลาม รักความเป็นไทย มีความเสียสละ อดทน เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม

พันธกิจ (Mission)

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดีมีความรู้ สร้างผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ เป็นพลเมืองโลกบนพื้นฐานตามหลักวิถีอิสลาม ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

bottom of page