top of page

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์

            โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ เดิมชื่อ โรงเรียนศาสนศึกษามูลนิธิ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิศาสนศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 271/8 ม. ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา จัดตั้งขึ้นบนรากฐานความตระหนักบนความรับผิดชอบต่อผู้คนในสังคมและชุมชน มีปรัชญาในการสร้างคุณภาพของผู้เรียน ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งมีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน ซึ่งนายหร้อหมีน นาวี ผู้ริเริ่มความคิดและผู้ก่อตั้ง ด้วยตระหนักว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ทุกคนต้องช่วยกัน ภายใต้บริบทและความต้องการของคนในชุมชน

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 อนุญาตให้มูลนิธิศาสนศึกษา จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยมีผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เมื่อตอนขอจัดตั้งคือ นายดลอารีด บูละ และผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายฮำสะ สายสะหลำ จดทะเบียนจัดตั้งประเภทโรงเรียนสามัญศึกษาตามาตรา 15(3)

            ในปีการศึกษา 2551 ได้เปิดทำการสอนเป็นปีแรก เปิดสอนในระดับอนุบาล 1-2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีอาคารชั้นเดียว จำนวน 6 ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนทั้งหมดมีเนื้อที่ 3 ไร่  1 งาน

                 ในปีการศึกษา 2552 ได้พัฒนาด้านกายภาพโดยการก่อสร้างอาคารเรียน 2 หลัง จำนวน 12 ห้อง ใช้เป็นห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 อีกทั้งได้สร้างอาคารเพิ่มอีก 1 หลัง จำนวน 4 ห้อง โดยใช้เป็นห้องเรียน ห้องประกอบการเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ

               ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้พัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างสำหรับทำกิจกรรมอเนกประสงค์และชั้นบนเป็นห้องเรียน 6 ห้อง

               ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ของโรงเรียนให้มีความสะดวกด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิเช่น จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ดีขึ้น เพื่อบริการแก่ ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์ พร้อมๆกับการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ คิดและแก้ปัญหาเป็น เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรม กตัญญูกตเวทีและเป็นพลเมืองดีของสังคม

                ในปีการศึกษาเดียวกันนี้ ได้เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาต เป็นนายบาศอรีย์ นาวี โดยมีนายอับดุลหาลีม หรีมโต๊ะสัน เป็นผู้อำนวยการ แทนนายฮำสะ สายสะหลำ

               ปีการศึกษา 2558 เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่องโรงเรียนจึงมุ่งเน้นปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและในปีเดียวกันนั้นโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียน 3 ชั้นเพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ให้มีห้องเรียนห้องประกอบที่มาตรฐานเพื่อง่ายต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน

               และได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการจากนายอับดุลหาลีม หรีมโต๊ะสัน เป็นนายดลอารีด บูละ โดยเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2558

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้ดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อและได้รับอนุมัตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม โรงเรียนศาสนศึกษามูลนิธิ เป็น โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา

            ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนตั้งอยู่บนเนื้อที่ 14 ไร่ ส่วนหนึ่งเป็นที่ดินวากัฟ  (บริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์)  ร้อยละ30 และที่เป็นที่ดินเช้า ร้อยละ 70  จำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 6 อาคาร และจำนวนห้องเรียน 43 ห้อง

            ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้ทำการขยายแผนกมัธยมออกไป ณ บ้านโพรงจระเข้ 179/4 ม.5  ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร  จ.สงขลา บนเนื้อที่ 3 ไร่ สาเหตุที่แยกการเรียนร่วมกันรหว่างระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาเพื่อต้องการให้นักเรียนได้เติบโตสมวัยและเพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยมากที่สุด

                ผลการตอบรับจากสังคม ส่งผลให้โรงเรียนได้จัดการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่อำเภอสิงหนคร สามารถแสดงได้จากตารางแสดงจำวนวนครูและนักเรียนดังต่อไปนี้

ปีการศึกษา                   จำนวนนักเรียน(คน)                    จำนวนครู(คน)

      2551                               119                                        9

      2552                               383                                        14

      2553                               512                                        26

      2554                               566                                        35

      2555                               596                                        38

      2556                               722                                        34

      2557                               851                                        38

      2558                               917                                        52

      2559                               1161                                      58

      2560                               1350                                      72

      2561                               1329                                      68

      2562                               1300                                      69

20130120195053-0.jpg
bottom of page