top of page
แผนกประถม ม.png
หลักสูตรอนุบาล.png
ตรวจสอบนักเรียน.png
ข้อมูลครูประจำชั้น.png
เฉพาะครูผู้สอน.png
ตารางเรียน.png
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์.png
แต่งกายนักเรียนประถม.png
ปฏิบัติการประจำปี.png
เคลื่อนไหว ป.6B_๑๙๐๓๐๗_0018
IMG_9537
IMG_9526

กิจวัตรประจำวันของนักเรียนประถม

รูปกิจกรรม

ผลงานของหนู

67920769_2349675011967466_31670080167634

ขบวนพาเหรด กีฬาสี ปี 2562

67467873_2349678521967115_88615836670849

ภาพกิจกรรมกีฬาสี ปี 2562

บอร์ดประถม.jpg
bottom of page