top of page

วิชาวิทยาการคำนวณ ม.3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง การรวบรวมข้อมูล

ม.3

กลุ่ม A เรียนวันที่  17 ก.ค. 63

กลุ่ม B เรียนวันที่  10  ก.ค. 63

bottom of page