top of page

วิชาประวัติศาสตร์ ม.3

วิชาประวัติศาสตร์ ม.3/1

เรื่องการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สัปดาห์ที่ 1  

   

(กลุ่ม B ช่วงวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2563 )

(กลุ่ม A ช่วงวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 )

bottom of page