วิชาวิถีอิสลาม ม.3

แบบฝึกหัด วิชาวิถีอิสลาม ม.3

จงตอบคำถามให้ถูกต้อง

1.นักเรียนมีความเชื่อมั่นต่ออะกีดะฮที่ตนเองยึดถืออยู่อย่างไร?  (พอสังเขป)

2.อะกีดะฮ มีความสำคัญต่อเราอย่างไร?

3.ความเข้าใจเรื่อง อะกีดะฮ ที่ผ่านมาของนักเรียน เป็นอย่างไร ?(ตอบตามความเข้าใจของเรา)

 

***ทำลงในสมุดน่ะค่ะ***