top of page

วิชาสังคมศึกษา ม.2

แนะนำบทเรียน / ครูผู้สอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป

ม.2/2

กลุ่ม A เรียนวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

กลุ่ม B เรียนวันที่ 6 กรกฎาคม 2563

ม.2/3

กลุ่ม A เรียนวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

กลุ่ม B เรียนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

bottom of page