วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2

เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

(กลุ่ม B ช่วงวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2563 )

(กลุ่ม A ช่วงวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 )