top of page

วิชาประวัติศาสตร์ ม.2

แนะนำบทเรียน / ครูผู้สอน

ประจำสัปดาห์ 2 เดือนกรกฏาคม 2563

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์

ม.2/2

กลุ่ม A เรียนวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

กลุ่ม B เรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ม.2/3

กลุ่ม A เรียนวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

กลุ่ม B เรียนวันที่ 6 กรกฎาคม 2563

bottom of page