top of page

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

แนะนำรายวิชา / ครูผู้สอน

* วิทยาศาสตร์ ม.2/2 *

วันพุธ ที่ 22 / 7 / 63 ( 1 คาบ )

1.ให้นร.ดูคลิปVDOกลไกลการ

หายใจเข้า-ออก 
2.ศึกษาเนื้อหาในหนังสือเรียน

(หน้า6-7)และทำแบบฝึกหัดหน้า(3)

วันพฤหัส 23/7/63  (2คาบ)

1.ให้นร.ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลในหนังสือเรียนและเว็ปไซต์ต่างๆแล้วตอบคำถามแบบฝึกหัดหน้า5 (3ข้อ)
2.จากนั้นเขียนแผนผังในหน้า(7)

* วิทยาศาสตร์ ม.2/3 *

วันอังคารที่ 22 / 7 / 63
คาบ7-8 (2คาบ)

1.ให้นร.ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลในหนังสือเรียนและเว็ปไซต์ต่างๆแล้วตอบคำถามแบบฝึกหัดหน้า 5 (3ข้อ)
2.จากนั้นเขียนแผนผัง 1.4 ในหน้า 7

วันศุกร์ที่24/7/63 คาบ6 ( 1 คาบ )

1.ให้นร.ดูคลิปVDOกลไกลการ

หายใจเข้า-ออก 
2.ศึกษาเนื้อหาในหนังสือเรียน

(หน้า6-7) และทำแบบฝึกหัดหน้า 3

( กลุ่ม (A) เรียนออนไลน์ )

วันอังคารที่  14/7/63 (1คาบ) ม.(2/2)

วันจันทร์ที่  13/7/63  (1คาบ) ม.(2/3)


**จบคลิป*** 

ให้นร.ทำแบบฝึกหัด1.1 และ 1.2 เรื่อง ระบบหายใจ (หน้า2-3)
ทำลงในหนังสือแบบฝึกหัด

วันพุธที่15/7/63  (2คาบ)  ห้อง ม.(2/2) และม.(2/3)

**จบคลิบ***
1.ให้นร.ทำแบบฝึกหัดที่1.3 (หน้า3)
2.บันทึกกิจกรรม  
เรื่อง แบบจำลองการทกงานของปอด (หน้า4)

บทเรียนประจำวัน จันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2563

เนื้อหาเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

bottom of page