top of page

วิชาวิทยาการคำนวณ ม.2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง รูัจักกับแนวคิดเชิงคำนวณ

ม.2/2 

กลุ่ม A เรียนวันที่  14 ก.ค. 63

กลุ่ม B เรียนวันที่  7  ก.ค. 63

ม.2/3

กลุ่ม A เรียนวันที่  16 ก.ค. 63

กลุ่ม B เรียนวันที่  9  ก.ค. 63

bottom of page