เลือกรายวิชา

ภาษาไทย

สอนโดย

ครู........................

คณิศาสตร์

สอนโดย

ครู.................

วิทยาศาสตร์

สอนโดย

ครู..........................

อังกฤษ

สอนโดย

ครู.......................

วิถีอิสลาม

สอนโดย

ครู............................

สังคมศึกษา

สอนโดย

ครู.................

ประวัติศาสตร์

สอนโดย

ครู..........................

มลายู

สอนโดย

ครู.......................

โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 

  สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

qN4uh5e2Wu.png

 copyright  swit islamic school