วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1

แนะนำบทเรียน / ครูผู้สอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม

ม.1/1  และ ม.1/2

กลุ่ม A เรียนวันที่  15 ก.ค. 63

กลุ่ม B เรียนวันที่  8  ก.ค. 63