วิชาศิลปะ ม.1

เรื่องการออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นเอกภาพ    

   (กลุ่ม B ช่วงวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2563 )

   (กลุ่ม A ช่วงวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 )

ใบงานที่ 1

คำสั่ง 1. ให้นักเรียนอธิบายความทัศนศิลป์ตามความเข้าใจของตัวเอง (ทำลงในสมุด)