วิชาสังคมศึกษา ม.1

แนะนำบทเรียน / ครูผู้สอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ม.1/1

กลุ่ม A เรียนวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

กลุ่ม B เรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ม.1/2

กลุ่ม A เรียนวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

กลุ่ม B เรียนวันที่ 7 กรกฎาคม 2563