วิชาประวัติศาสตร์ ม.1

แนะนำบทเรียน / ครูผู้สอน

ประจำสัปดาห์ 2 เดือนกรกฏาคม 2563

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การใช้ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

ม.1/1

กลุ่ม A เรียนวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

กลุ่ม B เรียนวันที่ 7 กรกฎาคม 2563

ม.1/2

กลุ่ม A เรียนวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

กลุ่ม B เรียนวันที่ 9 กรกฎาคม 2563