วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1

แนะนำรายวิชา / ครูผู้สอน

* วิทยาศาสตร์ ม.1/2 *

 วันพุธที่22 ก.ค.63 (คาบที่ 8 )  1คาบ

1.ให้นร.ดูคลิป VDOนี้
2.ศึกษาความรู้ในหนังสือเรียนหน้า7-8 
3.ทำแบบฝึกหัดที่2.2 หน้า(6)

วันศุกร์ ที่ 24/7/63

คาบที่ 2-3 ( 2 คาบ ) 

1.ให้นร.ดูคลิปVDOการทดลอง
2.บันทึกผล และอภิปรายผล
3.ตอบคำถามท้ายกิจกรรมการ

ทดลอง(หน้า(7))

* วิทยาศาสตร์ ม.1/1 กลุ่ม B *

วันพุธที่22 ก.ค.63 คาบที่ 2 ( 1 คาบ )
1.ให้นร.ดูคลิป VDO 
2.ศึกษาความรู้ในหนังสือเรียนหน้า 7-8 
3.ทำแบบฝึกหัดที่2.2หน้า(6)

คาบที่ 3 , 4  ( 2 คาบ )

1.ให้นร.ดูคลิปVDOการทดลอง
2.บันทึกผล และอภิปรายผล
3.ตอบคำถามท้ายกิจกรรมการทดลอง(หน้า(7))

* วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1/1 กลุ่ม B *

วันจันทร์ที่ 20/7/63 คาบ 6 (1คาบ)

** จบคลิป เรื่องการทดลองของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

 ให้ นร.บันทึกกิจกรรมหน้า 4-5 ทำลงในหนังสือแบบฝึกหัด **

(กลุ่มA) เรียนออนไลน  วันอังคารที่ 14/7/63     (1คาบ ห้อง ม.(1/1)

                            วันพฤหัสบดีที่16/7/63  (1คาบ)  ห้อง ม.(1/2)
 

จบคลิป
1.ให้นร.ทำแบบฝึกหัดที่2.1 หน้า (6) จำนวน 5 ข้อ
2.บันทึกกิจกรรมการทดลองเรื่อง อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะ ( หน้า 4-5 )

วันพุธที่  15/7/63  ( 2 คาบ )    ห้อง ม.(1/1) 

วันศุกร์ที่ 17/7/63  ( 2 คาบ )    ห้อง ม.(1/2)

บทเรียนประจำวันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2563