top of page

กรอบแนวคิด School Concept : โรงเรียนธรรมชาติ Nature School

d156b9eb-ebc1-400d-b66f-22f714966369.jpg

        นักเรียนได้รับการฝึกฝนเพื่อให้สามารถ 'เรียนรู้' ธรรมชาติ ด้วยมุมมองที่สมบูรณ์หรือครอบคลุม ซึ่งคุณสมบัติของธรรมชาติจะแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆในการอภิปราย จากนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้ที่จะอภิปราย (Discussion Method) รายละเอียดหัวข้อเหล่านั้น  ผ่านมุมมองจากสาขาวิชาต่างๆ  แบบองค์รวม (Holistic Learning) 

        ระบบการสอนแบบ  ใยแมงมุม spider web นี้จะทำให้นักเรียนมีไหวพริบ พร้อมเปิดกว้างในการรับฟังปัญหาและมองหาแนวทางแก้ไขแบบองค์รวม ครบวงจร ( Holistic Learning) ในทุกระดับของการศึกษา หลักสูตรและการจัดระดับของกระบวนการเรียนรู้จะ ยืดหยุ่น ( Flexible) โดยจะปรับให้เข้ากับการพัฒนาทางจิตวิทยา ความเป็นเอกลักษณ์และพรสวรรค์ของนักเรียนแต่ละคนเสมอ   

     ในแต่ละระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่  อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แนวคิดหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลักในการพัฒนา ได้แก่ 

  1. การพัฒนาคุณธรรมด้วยวิธี “สร้างแบบอย่าง” ( Uswatul Hasanah ) 

  2. การพัฒนาตรรกะโดยใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) การเรียนรู้พร้อมกับธรรมชาติ”

  3. การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำโดยใช้วิธีการอบรมจากภายในและภายนอก outbound training 

  4. การพัฒนาจิตธุรกิจ (School bis) ด้วย วิธีฝึก และ 'การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ'

bottom of page