top of page

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ The child with special needed :

     โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ตามแนวคิด School Concept โรงเรียนธรรมชาติ จะพัฒนาศูนย์บำบัดและให้คำปรึกษา Learning Support Center ในด้านการบริการสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการช่วยเหลือพิเศษ โดยพื้นฐานแล้ว นักเรียนที่มีความต้องการช่วยเหลือพิเศษจะได้รับประสบการณ์ ที่มีความหลากหลาย (spectrum ) ซึ่งทำให้นักเรียนคนหนึ่งแตกต่างมีเอกลักษณ์ต่างไปจากอีกคนหนึ่ง ด้วยเหตุผลนี้ เราจะใช้แนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการกับเรื่องนี้

ในวิธีการของเรา เราใช้แนวทางแบบรวมและแยกควบคู่กันกัน  โดยที่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจะมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนคนอื่นๆ (ด้วยความช่วยเหลือพิเศษ) ในชั้นเรียนปกติ นอกจากนี้เรายังจัดทำโปรแกรมที่ยั่งยืนและบูรณาการเพื่อปลูกฝังและพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อให้พวกเขากลายเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองได้

     ศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้พิเศษ เชื่อว่านักเรียนจะสามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้หากได้รับการรักษาที่เหมาะสม บริการต่างๆ ที่มอบให้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการ มีทักษะชีวิต และความพึงพาตนเองได้

เพื่อให้สามารถให้การบำบัดที่มีคุณภาพดี ครู/นักบำบัดจึงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอ เพื่อให้นักเรียนได้รับการรักษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูง สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่รู้สึกว่าต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของบุตรหลาน สามารถนัดหมายเวลาขอคำปรึกษากับครู และนักจิตวิทยาได้

หลักสูตรที่เรานำมาใช้ประกอบด้วยหลักสูตรพื้นฐาน วิชาการขั้นพื้นฐาน (การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์) พฤติกรรม ทักษะทางสังคม ทักษะการสื่อสาร กิจกรรมในชีวิตประจำวัน Activity Daily Living (ADL) และศาสนา Religion

ในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้นนั้น จะประกอบด้วยหลักสูตรเกี่ยวกับการทำงาน หลักสูตรอาชีวศึกษา (คอมพิวเตอร์ การทำอาหาร การบริหาร ศิลปะ ฯลฯ) รวมถึงทักษะการสื่อสารและการเข้าสังคมในสถานที่ทำงาน 

แนวทางวิธีการเรียนรู้ : Learning method approach

  • Individualized Education Program (IEP) ซึ่งนักเรียนจะได้รับการเตรียมความพร้อมเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรผ่านการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะด้าน (Specific)

  • Differentiated Learning Process กระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่าง โดยที่นักเรียนอ้างถึงหัวข้อเดียวกัน แต่นำเสนอในรูปแบบต่างๆ ตามระดับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ทั้งในแง่ของเนื้อหาสาระ กระบวนการ และผลลัพธ์สุดท้าย

  • Active Learning กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงเชิงรุก ในทุกแง่มุมของการสอน โปรดจำไว้ว่าสัญชาตญาณของเด็กในการทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติมาก

  • ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ที่ผู้เรียนที่มีทักษะการฟัง การสื่อสาร การอ่านและการเขียน

bottom of page