top of page

เอกลักษณ์โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ : 

โรงเรียนธรรมชาติ วิถีอิสลาม

อัตลักษณ์โรงเรียนสิงหนครวิทนยานุสรณ์ : 

ผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม สันติธรรม

ปรัชญาโรงเรียน : 

การศึกษาสร้างคนดี มีความรู้ สู่สังคมคุณธรรม

bottom of page