top of page

หลักสูตรโรงเรียนธรรมชาติ :

e9ea1707-474a-45e1-bf19-094ce047de0b.jpg

     ในทุกระดับการศึกษา ได้แก่ อนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา 

หลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 จุดพัฒนาหลัก ได้แก่

  1. การพัฒนาคุณธรรมด้วยวิธี “สร้างตัวอย่าง” 

  2. การพัฒนาตรรกะโดยใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) การเรียนรู้กับธรรมชาติ”

  3. การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำโดยใช้วิธีการอบรมจากภายในและภายนอก outbound training 

  4. การพัฒนาจิตธุรกิจ (School bis) ด้วย วิธีฝึก และ 'การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ' 

basic-lifeskill.jpg

ในระดับ มัธยมศึกษา หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากการบูรณาการระหว่างหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรทักษะชีวิต ในสัดส่วน 50:50

หลักสูตรพื้นฐานเป็นข้อกำหนดสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยครอบคลุมเนื้อหาหลักสำหรับการสอบเข้า  TCAS66  ระบบ  TGAT/TPAT โดยใช้มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรทักษะชีวิตเป็นข้อกำหนดสำหรับการเข้าสู่โลกธุรกิจหรือวิชาชีพโดยตรง โดยมีขอบเขตการฝึกอบรมวิชาชีพขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค ผู้จัดการ ไปจนถึงผู้ประกอบการ วิธีการบรรลุเป้าหมายนี้คือผ่านกระบวนการฝึกงาน การเรียนรู้ธุรกิจร่วมกัน การเรียนรู้จากผู้เชียวชาญ การออกไปทำธุรกิจ และวิธีการอื่นๆ สาขาธุรกิจบังคับที่นักเรียนทุกคนผ่าน ได้แก่ ธุรกิจที่มีข้อมูลเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องมือทางธุรกิจในอนาคต 'ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี  และ  ธุรกิจการค้าปลีกและการจัดจำหน่าย

คุณธรรม AKHLAK / Moral :

     การเรียนรู้คุณธรรมที่นักเรียนของเราดำเนินการคือการเรียนรู้ด้านจริยธรรมซึ่งจะทบทวนว่าอะไรดีอะไรชั่ว และเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของเพื่อนมนุษย์ในฐานะสัตว์สังคม คุณธรรมยังเกี่ยวข้องกับพันธะหน้าที่ของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าด้วย ด้วยเหตุนี้ขอบเขตของศีลธรรมจึงกว้างมากและครอบคลุมทุกแง่มุมของชีวิตนักเรียน คุณค่าของศีลธรรมอันดีในแนวตั้ง คือกับพระเจ้า และในแนวนอนด้วย คือกับเพื่อนสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าสร้างขึ้น

     เด็กทุกคนเพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติซึ่งมีศักยภาพ เราถือว่าศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเป็นสิ่งสำคัญมากในการชี้นำและทำความคุ้นเคยเพื่อให้นักเรียนทำความดีอยู่เสมอ จุดมุ่งหมายของการมีอยู่ของหลักสูตรคุณธรรมคือการเรียนรู้ที่จะนำนักเรียนเข้าใกล้สิ่งที่พวกเขารู้ว่าเป็นความจริงและพฤติกรรมที่ดีในรูปแบบการกระทำที่สะท้อนคุณค่าของความเข้าใจนี้ในรูปแบบที่แท้จริงและเป็นรูปธรรม

     ด้วยหลักสูตรคุณธรรมที่มีอยู่ในหลักสูตรคุณธรรมและคู่มือครู (ครูและนักเรียน) คาดหวังให้ครูและนักเรียนสามารถฝึกฝนการเรียนรู้คุณค่าทางศีลธรรมในกิจกรรมการเรียนการสอนประจำวันตลอดจนในชีวิตของพวกเขาอย่างมีความหมายมากขึ้น ผ่านหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับโอกาสในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปพร้อมๆ กับการสำรวจถ่อยคำทางศีลธรรมที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมที่พวกเขาทำที่โรงเรียน      ความหวังก็คือข้อความเชิงบวกและค่านิยมที่ดีที่ได้รับแบบอย่างผ่าน อัลกรุอาน และ ซุนนะห์  โดยที่ Rasulullah SAW เป็นแบบอย่าง Qudwah ที่ดีที่อัลลอฮ์ SWT ส่งมาให้กับมนุษย์ แล้วยังสามารถเลียนแบบโดยครู แล้วนักเรียนก็ปฎิบัติตามและเลียนแบบอย่างดีในฐานะรุ่นต่อไปและอนาคต ผู้นำโลก ที่ส่งต่อความเมตตา

ตรรกะ Logic :

     ในบรรดาเสาหลัก 4 ประการของการศึกษาที่ โรงเรียนธรรมชาติสิงหนครวิทฯ ซึ่งสร้างขึ้นด้วยหลักสูตรเฉพาะที่ออกแบบโดยทีมผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและด้วยคำแนะนำจากเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับ Playgroup, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับโรงเรียน มีหลักสูตร Logic ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการศึกษาในโรงเรียนของเรา

หลักสูตร logic ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ความสนใจกับการเติบโต  logic และการวิเคราะห์ของนักเรียน ด้วยความเชื่อที่ว่าการกำเนิดของคนรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมไม่สามารถแยกออกจากความสามารถของนักเรียนในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลักสูตรlogic ที่ โรงเรียนธรรมชาติสิงหนคร จึงมีมาตรฐานความสำเร็จและแผนกิจกรรมจำนวนหนึ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถฝึกฝนตรรกะและ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อให้ไม่เพียงแต่สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จเท่านั้น (คำศัพท์ที่ใช้สำหรับครู) แต่ยังรับรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่ศึกษากับการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ด้วยวิธีนี้ นักเรียนที่ โรงเรียนธรรมชาติสิงหนครวิทยานุสรณ์ จะเติบโตเป็นคนรุ่นที่ฉลาดและสามารถคิดอย่างมีเหตุผลและวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พวกเขาเผชิญอยู่ได้

     หลักสูตร Logic ของ โรงเรียนธรรมชาติสิงหนครวิทยานุสรณ์ ก็มีวิธีการพิเศษในการดำเนินการเช่นกัน เพราะการศึกษาที่ดีก็เกิดจากกลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเติบโตของนักเรียนในแต่ละระดับ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่รับผิดชอบคุณภาพการเรียนรู้จะได้รับคำแนะนำต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไป เริ่มตั้งแต่การฝึกอบรมการจัดการห้องเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตร และกลยุทธ์การจัดการนักเรียน ทั้งหมดนี้เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับระบบการสร้างสรรค์จากธรรมชาติ (Sunnatullah) ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน 

ความเป็นผู้นำ Leadership :

     เราให้นิยามความเป็นผู้นำว่าเป็นความสามารถของบุคคลในการเชิญชวนและชักจูงผู้อื่นให้ทำงานร่วมกันตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยอิงตามเป้าหมายที่ยึดถือมาตรฐานอิสลามและมีมิติ  สิทธิประโยชน์ของตัวเองและสังคม 

       เพื่อให้บรรลุ 4 เป้าหมาย ต้องพิจารณาในหลักสูตรภาวะผู้นำได้แก่

  • มิติแห่งตัวตน (ตัวเอง) อนุบาล

  • มิติครอบครัว (สิ่งใกล้ตัว) ประถม 1-2 

  • มิติชุมชนขนาดเล็ก (ชั้นเรียน) ประถม 3-4

  • มิติชุมชนขนาดใหญ่ (โรงเรียน) ประถม5-6

  • มิติสังคม (สิ่งแวดล้อมโดยรอบ) มัธยม 1-2

  • มิติระดับโลก (ระดับชาติ/นานาชาติ) มัธยม 3-4

     หลักสูตรภาวะผู้นำนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดทัศนคติการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนมีบุคลิกที่เข้มแข็งในกระบวนการเตรียมตัวเป็นผู้นำที่มีคุณภาพในอนาคต ในหลักสูตรความเป็นผู้นำ เราพัฒนาขั้นตอนความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ด้วยหลักสูตรภาวะผู้นำนี้ นักเรียนจะถูกคาดหวังให้สามารถฝึกฝนการเรียนรู้ค่านิยมของการเป็นผู้นำในชีวิตที่เตรียมพร้อมและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ผ่านหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับโอกาสในการค้นพบแนวทางทางศีลธรรมโดยนัย ในแต่ละขั้นตอนที่มีอยู่ในหลักสูตรนี้ ความหวังก็คือ แนวทางที่ได้รับการยกตัวอย่างผ่านอัลกุรอานและหะดีษโดย Rasulullah Saw ในฐานะ Qudwah (แบบอย่างที่ดี) ที่อัลลอฮ์ SWT ส่งถึงมนุษย์ สามารถติดตามและเลียนแบบได้ดีโดยนักเรียนในฐานะคนรุ่นต่อไปและว่าที่ผู้นำในอนาคตที่จะมาถึง

 “ พวกคุณทุกคนเป็นผู้นำ และผู้นำทุกคนต้องรับผิดชอบต่อความเป็นผู้นำของเขา ” (บันทึกโดยท่านอัลบุคอรีและมุสลิม) 

ธุรกิจ School Bis :

     หลักสูตรธุรกิจที่ โรงเรียนธรรมชาติสิงหนครวิทยานุสรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ด้วยอัตราการว่างงานและความยากจนที่สูงในประเทศของเรา ความยากลำบากหลายประการที่สังคมประสบมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการรับมือกับปัญหาระดับชาติ โรงเรียนธรรมชาติสิงหนครวิทยานุสรณ์ ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทางธุรกิจเป็นองค์ประกอบสำคัญในกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียน โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา      ด้วยการสร้างความสามารถของนักเรียนในการสร้างธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อย และการมีแบบอย่างและโอกาสในการเรียนรู้ที่ดีจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ นักเรียนสามารถเข้าใจกระบวนการสร้างธุรกิจโดยตรงจากผู้ประกอบการนั้นๆ หวังว่าการศึกษาที่ครอบคลุมและตรงเป้าหมายที่ โรงเรียนธรรมชาติสิงหนครวิทยานุสรณ์ จะสามารถผลิตคนรุ่นหนึ่งที่สามารถเติบโตขึ้นโดยนำวิธีแก้ปัญหานับล้านมาสู่เพื่อนร่วมชาติและร่วมแผ่นดินของพวกเขา 

     ในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย โรงเรียนธรรมชาติสิงหนคร มีคณะวิชาธุรกิจซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ที่มีอุปนิสัยที่ดีงาม ด้วยการคิดเชิงตรรกะที่ดีและมีความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม

     ในระดับ School of Business เราจะดำเนินโครงการฝึกงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการสอนและการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแบบบูรณาการระหว่างการแนะแนวที่โรงเรียนและการฝึกอบรมการปฏิบัติงานโดยตรงภายใต้คำแนะนำและการกำกับดูแลของนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ โครงการฝึกงานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

bottom of page