top of page

หลักสูตรเสริม Extra-Curricular :

กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และความสนใจของนักเรียน แม้ว่าจะดำเนินกิจกรรมหลังเลิกเรียน หรือในกิจกรรมชุมนุม  แต่เราถือว่ากิจกรรมนี้มีความสำคัญมากและเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม ตรรกะ ความเป็นผู้นำ และธุรกิจ (morals, logic, leadership and business) ของนักเรียน เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม เรายังจัดทำรายงานผลกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้ โอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับชุมชน ระดับชาติและระดับนานาชาตินั้นเปิดกว้างมากหากนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างจริงจัง

  • สำหรับระดับ อนุบาล หลักสูตรเสริมหลักสูตร ได้แก่ ศิลปะ อานาซีด  สัมผัสธรรมชาติ การเล่น ปั้นดิน เสริมภาษาไทย ภาษาภาษาอังกฤษ และอื่นๆ

  • สำหรับระดับประถมศึกษา หลักสูตรนอกหลักสูตร ได้แก่ ชมรมต่างๆ เช่น อานาซีด ฟุตซอล ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมวิทยาศาสตร์ ชมรมคณิตศาสตร์ อัลกุรอาน เกษตร นักประชาสัมพันธ์ ปั้นดิน  หุ่นยนต์ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ และกีฬาอื่นๆ

  • สำหรับระดับมัธยม  หลักสูตรนอกหลักสูตร ได้แก่ ชมรมต่างๆ เช่น อานาซีด นักประชาสัมพันธ์ สาระสนเทศ ICT สิ่งแวดล้อมชุมชน  ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมวิทยาศาสตร์ ชมรมคณิตศาสตร์ อัลกุรอาน ศิลปะ   หุ่นยนต์ ฟุตซอลฟุตบอล  กีฬาอื่นๆ

bottom of page