top of page

วิสัยทัศน์ vision:  

     โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ก่อตั้งขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์เคียงข้างเด็กทุกคนเพื่อเป็นผู้นำบนหน้าแผ่นดิน และมอบความสง่างามความเมตตาต่อโลก Rahmatun Lil Alameen  

ภารกิจ MISION : 

     พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านแนวคิดโรงเรียนธรรมชาติ โดยมีภารกิจ มุ้งเน้น

 1. การทำให้โรงเรียนธรรมชาติ-สิงหนครวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนที่สามารถปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้รักการเรียนรู้ และกล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

 2. ฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้เป็นสื่อการเรียนรู้

 3. ให้บริการที่เป็นเลิศแก่นักเรียนและผู้ปกครองเสมอ

 4. มีประสิทธิภาพในแง่ของการจัดการ โรงเรียนและชั้นเรียน และมีประสิทธิภาพในแง่ของต้นทุน

 5. ยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมในทุกฝ่ายอยู่เสมอ: เรียบร้อย  สะอาด รักสิ่งแวดล้อม ซื่อสัตย์ ไม่อยุติธรรมต่อผู้อื่น

 6. การสร้างบรรยากาศทางธุรกิจแบบมืออาชีพทั่วทั้งชุมชน

เป้าประสงค์ (Goals)

     โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ได้วางวิสัยทัศน์และกำหนดภารกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา โดยวางเป้าหมายของการศึกษา คือการผลิต คอลีฟาตุลลอฮ์  KolifaTullah FilArd  สร้างผู้นำที่มีความเมตตาต่อโลก   Rohmatul Lil Alameen 

 1. นักเรียนรักการเรียนรู้ กล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

 2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มี   ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอัลกรุอาน

 3. โรงเรียนพัฒนาสื่อนวัตกรรม สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอน           ตามแนวคิดโรงเรียนธรรมชาติ

 4. ครูนักเรียนบุคลากร มีคุณธรรมจริยธรรม ตามวิถีอิสลาม

 5. ครูนักเรียนมีความคิดแบบจิตธุรกิจ (School bis) สร้างคุณค่าจากสิ่งรอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ข้อจำกัด 

5.1ครูมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Growth Mindset) ทำงานเป็นทีม มีกระบวนการคิด การจัดการเรียนการสอน 

5.2 นักเรียนมีกระบวนการคิด วางแผน มีความเป็นผู้นำ (Growth Mindset) ทำงานเป็นทีม

bottom of page