top of page

ครูกระบวนการ/วิทยากร  :

     ที่โรงเรียนธรรมชาติสิงหนคร (Nature School) บทบาทของครูมีความสำคัญมาก ครูทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ เป็นผู้จัดการชั้นเรียน ผู้ปกครอง เพื่อน เป็นผู้สร้างแรงบัลดาลใจ และที่สำคัญที่สุดคือเป็นผู้นำและแบบอย่างสำหรับนักเรียนและครูด้วยกัน

     ครูที่โรงเรียนธรรมชาติสิงหนคร มีภูมิหลังทางการศึกษาระดับปริญญาตรีที่หลากหลาย จึงช่วยเพิ่มพูนความรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ครูจำนวนหนึ่งยังศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีอีกด้วย จำนวนครูในแต่ละชั้นเรียนจะถูกปรับตามอัตราส่วนจำนวนครูต่อนักเรียน ในปัจจุบัน โดยเฉลี่ย แต่ละชั้นเรียนในระดับอนุบาล และประถมศึกษาจะได้รับการจัดการโดยครูประจำชั้นสองคน โดยมีผู้ช่วยครูหนึ่งคนช่วยเหลือระหว่างชั้นเรียน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

แต่ละวิชาที่กำหนด จะสอนโดยครูพิเศษหนึ่งคน เช่น วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาอิสลามศึกษา และอัลกรุอาน ในระดับมัธยม แต่ละชั้นเรียนจะได้รับการจัดการโดยครูประจำชั้นหนึ่งคน และพิเศษสำหรับกิจกรรมการฝึกงานโดยเฉพาะ ยังมอบหมายให้ครูกำกับดูแลการฝึกงาน นักเรียนที่มีความสนใจ ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่ง(ครูผู้สอน) สามารถช่วยนักเรียนเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการฝึกงานในสาขาธุรกิจต่างๆ ครูทุกคนได้รับการคาดหวังให้เชี่ยวชาญตามสาขาการศึกษาของตน เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียนในเชิงลึกมากขึ้น

ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและนักเรียนคือผู้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ :

     อย่างไรก็ตามในหลักสูตรโรงเรียนธรรมชาติ ผู้เรียนสามารถเป็นผู้สร้างหลักสูตรของเขาเองได้ด้วย ทำให้บทบาทของครูมีจำกัดลงมา  โดยปกติที่ผ่านมานักเรียนเรียนตั้งแต่เช้าจรดค่ำบวกกับงานต่างๆที่มีอยู่ ทำให้ภาระงานมากขึ้น ถือเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง โดยทั่วไปครูก็สอนผ่านการสื่อสาร การส่งมอบสารหรือการสื่อสารอาจไม่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้  ดั่งนั้นครูต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องเริ่มจากตัวผู้เรียนเอง ที่ชอบเรียนรู้ด้วยตัวเอง การทุ่มเทให้เกิดคุณค่าแบบนี้สามารถสร้างได้ หากครูมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกและผู้มีส่วนร่วมให้ความรู้  การปลูกฝังแนวคิดนี้สามารถดำเนินการได้หากครูมีกระบวนทัศน์การสอนของโรงเรียนธรรมชาติ หมายความว่าครูมีบทบาทที่ถูกร้องขอมากขึ้นจากนักเรียนที่จะได้สำรวจธรรมชาติแวดล้อมที่มีอยู่ เพื่อให้เด็กได้สัมผัสกันกับปัญหาต่างๆโดยตรง

1. ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) คือ ผู้อำนวยการความสะดวก หรือผู้สนับสนุน การเรียนรู้ ทำหน้าที่คอยจัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆเพื่อให้การจัดกิจกรรมนั้นๆ ดำเนินไปได้ 

2. ครูเป็นผู้แนะแนวทาง (guide/coach) คือ เป็นผู้ชี้แนะและคอยส่งเสริมวิธีการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น วิธีการสอนแบบ แก้ปัญหาหรือวิทยาศาสตร์ ในการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์จะเป็นการเรียนรูแบบทดลองหาคำตอบจากปัญหาที่เราสงสัย ซึ่งครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางให้นักเรียนสังเกตุเห็นปัญหาและชี้แนะวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี

3. ครูเป็นผู้ร่วมเรียนรู้/ร่วมศึกษา (colearner – investigator)

bottom of page