top of page

ประวัติโรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ :

20130120195053-0_edited.jpg

      เป็นเวลา 15 ปีแล้วที่โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ อยู่ในโลกแห่งการศึกษา โดยเริ่มต้นจากแนวคิดการพัฒนาชุมชนสังคมในพื้นที่ด้วยการศึกษา ด้วยกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วที่มีผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ จนทำให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอย่างมากกมาย โดยเฉพาะการสร้างและพัฒนาคนเก่งให้มีคุณธรรม สู่หลักการเป็น ประชาชาติที่ดีเลิศ كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ  และปัจจุบันด้วยการเปิดโอกาสทางการศึกษาของประเทศไทยหรือกระทรวงศึกษาธิการที่วางกรอบอิสระแก่สถานศึกษาในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาภายใต้แนวคิดพื้นที่นวัตกรรม สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของคนในชุมชนพร้อมกับมีความเป็นพลเมืองโลกที่ตรงกับหลักการอิสลาม

      โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ จึงใช้แนวคิดการศึกษา (School Concept)  ของสถานศึกษาคือ โรงเรียนธรรมชาติ Nature School  ในปี พ.ศ 2567  นี้

      ปี พ.ศ 2551 เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางทั้งหมดของเรา และนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป (2567) เราได้มุ่งมั่นและทุ่มเทในการให้กำเนิดผู้นำของชุมชน สังคม ของประเทศ    ผู้นำรุ่นต่อไป ที่เป็น  رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ  (Rahmatan Lil 'Alamin) คือผู้นำที่มอบความสง่างามความเมตตาต่อโลก  การเดินทางไม่ใช่เรื่องง่ายตั้งแต่อดีตจนถึงขณะนี้ แต่ต้องขอบคุณทุกการดุอา และความตั้งใจของผู้ปกครอง  ครู และเด็กๆ ที่ทำให้โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ ยังคงได้รับความสามารถการจัดการการศึกษาด้วยการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ (ซ.บ) มาจนถึงทุกวันนี้ 

bottom of page