top of page

การฝึกงานและธุรกิจ :

      นำเสนอ 3 หน่วยธุรกิจหลัก เทคโนโลยีชีวภาพ Bio-Ecotech,  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT และการค้าปลีก Retail ที่มีรูปแบบการฝึกงาน นักเรียนแต่ละคนจะถูกสังเกตผ่านแผนที่ความสามารถพิเศษ เพื่อจัดทำแผนที่ความสามารถและความสนใจของนักเรียนเป็นทุนในการตัดสินใจเลือกสาขาธุรกิจที่จะสนใจ

      กระบวนการทางธุรกิจ Business Process มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 

      ในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการวางแผนความสนใจและความสามารถพิเศษ ซึ่งจะนำไปใช้ในการพิจารณาเลือกสาขาธุรกิจของตน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1 จะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และธุรกิจค้าปลีกผ่านโครงการฝึกงานภาคบังคับหรือกิจกรรม เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาขาธุรกิจเหล่านี้

      กระบวนการทางธุรกิจ Business Process มัธยมศึกษาปี่ที่ 2

       ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนจะเริ่มศึกษาด้านการจัดการและการวางแผนธุรกิจซึ่งจะได้รับการพัฒนาผ่านรูปแบบการฝึกงาน นักเรียนแต่ละคนจะต้องสามารถเตรียมข้อเสนอทางธุรกิจของตนเองได้ ในระดับนี้ นักเรียนจะมีส่วนร่วมในโปรแกรมฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้การจัดการธุรกิจโดยทั่วไป พวกเขายังได้รับคำสั่งให้เริ่มวางแผนธุรกิจของตนเองด้วย (ครูหรือนักเรียนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผ่านกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนธรรมชาติ)

      กระบวนการทางธุรกิจ Business Process มัธยมศึกษาปี่ที่ 3

      ในขั้นตอนนี้ นักเรียนแต่ละคนจะสร้างโปรไฟล์บริษัทในสาขาที่ตนเลือก เริ่มจากการเตรียมข้อเสนอทางธุรกิจ การหานักลงทุน และการนำเสนอแผนธุรกิจ โครงการฝึกงานระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 จะอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเริ่มต้นธุรกิจตามความสนใจและความสามารถของตนเอง โครงการฝึกงานจะดำเนินการในบริษัทพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจในสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาขาธุรกิจที่นักศึกษาต้องการ จากนั้นนักเรียนจะเริ่มต้นกระบวนการทางธุรกิจของตนเองโดยการสร้างและนำเสนอแผนธุรกิจ  ‘Business Plan’ 

      กระบวนการทางธุรกิจ Business Process มัธยมศึกษาปี่ที่ 4

      นักเรียนดำเนินธุรกิจต่อไปหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ตามการวิเคราะห์รายงานทางธุรกิจและผลลัพธ์ของความเป็นไปได้ทางธุรกิจ นักเรียน ม.4 จะได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการต่อและพัฒนาธุรกิจที่พวกเขาเริ่มต้น หรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ตามการวิเคราะห์รายงานธุรกิจของพวกเขา โครงการฝึกงานที่ระดับมัธยมปีที่4 นอกเหนือจากการเสริมสร้างธุรกิจของนักเรียนแล้ว ยังมุ่งเป้าไปที่การสร้างเครือข่ายธุรกิจอีกด้วย

      กระบวนการทางธุรกิจ Business Process มัธยมศึกษาปี่ที่ 5 

     Maestro School of Technopreneur มัธยมศึกษาปี่ที่  5  เป็นโปรแกรมการศึกษาขั้นสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมยมศึกษาปีที่ 4 โปรแกรมนี้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนพัฒนาคุณธรรมและความเป็นผู้นำภายในกรอบธุรกิจโดยไม่ละเลยด้านวิชาการ ในขั้นตอนนี้ นักเรียนก็เตรียมตัวอย่างเข้มข้นเพื่อเผชิญกับการสอบระดับชาติในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขั้นตอนนี้ นักศึกษาจะสำรวจศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจผ่านการฝึกงานและโครงการทางธุรกิจ นักศึกษาจะได้รับพี่เลี้ยงที่จะชี้แนะคุณธรรมและช่วยพัฒนาธุรกิจของตนเอง นักเรียนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ธุรกิจโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญตามความสนใจและความสามารถเฉพาะตัว

      กระบวนการทางธุรกิจ Business Process  มัธยมศึกษาปี่ที่ 6  

       Maestro School of Technopreneur 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นภาคต่อของระดับ ม.5 โดยนักเรียนจะเริ่มเตรียมแผนธุรกิจไปพร้อมๆ กับการเริ่มธุรกิจ นักเรียนจะได้รับพี่เลี้ยงที่จะชี้แนะคุณธรรมและช่วยพัฒนาธุรกิจด้วย นักเรียนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ธุรกิจโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ตามความสนใจและความสามารถเฉพาะตัว 

      พันธมิตรการฝึกงาน Partner 

      การมีส่วนร่วมของนักธุรกิจในด้านการศึกษาถือเป็นความต้องการและความจำเป็นในการก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน การมีส่วนร่วมของบริษัทในภาคการศึกษาไม่ได้เกิดขึ้นจากการให้ทุนหรือการบริจาคเสมอไป แต่ยังสามารถอยู่ในรูปแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกหรือโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับโลกธุรกิจ ความร่วมมือในการฝึกงานที่นำเสนอโดยโรงเรียนธรรมชาติ  เปิดโอกาสให้บริษัทพันธมิตรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักธุรกิจรุ่นต่อไป

bottom of page