top of page

กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีอิสลาม
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์

bottom of page